RODO

Klauzula RODO

Od 25 maja 2018 roku będzie stosowane unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Informacje o tym, jakie dane i w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich administratorem oraz o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą znajdują się w załączonej klauzuli informacyjnej.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach, ul. Jagiellońska 32, 25-608 Kielce.
 2. Kontakt z Inspektorem  Ochrony Danych  możliwy pod adresem: iod@zsm.kielce.eu.
 3. Szkoła przetwarza dane osobowe w celu:
  • realizacji zadań określonych przepisami prawa
  • wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego
 1. Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów prawa, m. in.
 • Policji
 • Prokuraturze
 • ABW
 • Straży Granicznej
 • Służbie Celnej
 • Żandarmerii Wojskowej

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania.

6. W związku z przetwarzaniem przez Jednostkę danych osobowych uczniów oraz obecnych i byłych  pracowników, osobom tym przysługuje:

 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia

7. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, osobom przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadkach uznania, że przetwarzanie przez Szkołę danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą.

 

Klauzula informacyjna członków  ZFŚŚ

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r. ) zwanego dalej rozporządzeniem oraz  przepisów prawa krajowego, informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach, Jakiellońska 32.

2.Kontakt z Inspektorem  Ochrony Danych  możliwy pod adresem: iod@zsm.kielce.eu.

3. Dane osobowe  przetwarzane się  celu realizacji zadań określonych przepisami prawa- Ustawa z dnia 8 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do złożenia wniosku do Administratora.

4.  Dane osobowe  przetwarzane się   wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe  będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne, tj, przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa.

6. Pani/Pana mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom z mocy prawa i w granicach prawa.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do treści przetwarzanych  danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania,     Przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody prze jej cofnięciem.

9. Przysługuje Pani/Panu  prawo wniesienia sprzeciwu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzane  Pani/Pana dane osobowe naruszają przepisy rozporządzenia.

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem niezbędnym do wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa.

11. W przypadku przetwarzania podanych  danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Znajdź nas

Facebook ZSM KielceBIP ZSM KielceKontakt ZSM Kielce