Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach

Data publikacji strony internetowej: 2019-10-07

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-07

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • może być konieczne przełączenie w specjalny tryb kontrastowy dla spełnienia wymogów kontrastu;
 • istnieją osadzone lub podlinkowane filmy YouTube, które nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • niektóre zdjęcia i obrazy graficzne, również te będące odnośnikami, nie posiadają opisów alternatywnych w znaczniku ALT;
 • nie wszystkie dokumenty pdf, doc, docx, są dostępne cyfrowo (np. dokumenty utworzone zostały poprzez skan dokumentu papierowego, występują błędy w formatowaniu, brakuje tekstów alternatywnych);
 • istnieją odnośniki, których treścią jest adres URL;
 • występuje odnośnik z atrybutem href (zaczynający się od #), który nie ma określonego celu;
 • niektóre odnośniki wyróżnione są jedynie kolorem;
 • w niektórych przypadkach sąsiadujące ze sobą odnośniki prowadzą do tego samego adresu URL;
 • w wielu przypadkach tekst jest wyjustowany;
 • istnieją błędy w definicji hierarchii nagłówków - pominięto poziom nagłówka lub brakuje nagłówka H1;
 • istnieje odniesienie z etykietą ARIA lub odniesieniem opisanym w ARIA, ale nie istnieje cel tego odniesienia;
 • występują slajdery bez możliwości sterowania przy użyciu klawiatury;
 • występują fragmenty tekstu o strukturze listy, które nie są zdefiniowane jako lista;
 • nie ma ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce;

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość przełączenia na wersję kontrastową;
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu;
 • jest zbudowana w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Durnaś, andrzej.durnas@zsm.kielce.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 413676173. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach, Budynek A: 25-608 Kielce, ul. Jagiellońska 32, tel.: 41 36-76-173

 • budynek jest niedostępny dla osób z niepełnosprawnością,
 • na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,
 • przed wejściem do budynku znajdują się schody, bez podjazdów dla wózków inwalidzkich,
 • wąskie drzwi wejściowe jak również progi w drzwiach uniemożliwiają swobodny wjazd wózkiem do szkoły,
 • budynek jest czterokondygnacyjny nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje,
 • w budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym,
 • toalety w szkole nie zostały dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, pętli indukcyjnych ani informacji głosowych,
 • na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
 • do szkoły może wejść osoba z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach, Budynek B: 25-608 Kielce, ul. Jagiellońska 28, tel.: 41 36-76-173

 • budynek jest niedostępny dla osób z niepełnosprawnością,
 • na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla   pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,
 • przed wejściem do budynku znajdują się schody, bez podjazdów dla wózków inwalidzkich, 
 • budynek jest czterokondygnacyjny nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje,
 • w budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym,
 • toalety w szkole nie zostały dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, pętli indukcyjnych ani informacji głosowych,
 • na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
 • do szkoły może wejść osoba z psem przewodnikiem lub psem asystującym

Znajdź nas

Facebook ZSM KielceBIP ZSM KielceKontakt ZSM Kielce