Informacje dla uczniów

Opublikowano: 31.08.2021

Zasady udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

 

Opublikowano: 30.08.2021

ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH

01.09.2021r.

 

Klasy pierwsze TECHNIKUM (BUD. A)  BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (BUD. B)

1) godz. 930 – spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach

2) godz. 1000 – spotkanie z dyrekcją i nauczycielami na boisku szkolnym budynku A

 

Klasy drugie, czwarte TECHNIKUM

1) godz. 800 –  spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach budynek A

 

Klasy drugie i trzecie BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Klasa pierwsza BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

1) godz. 800 –  spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach ...

Opublikowano: 06.07.2021

Urząd Miasta Kielce informuje, iż w terminie od 25 czerwca od godz. 8.00 do 14 lipca do godz. 15.00 kandydaci do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych mogą: 

  1. Zmienić decyzję  dotyczącą wyboru szkół i oddziałów.

W celu wprowadzenia zmian  we wniosku, kandydat wraz z rodzicem/opiekunem prawnym  powinien  udać się do szkoły pierwszego wyboru w celu anulowania złożonego wniosku, wprowadzić w systemie nowe informacje  i ponownie  złożyć go osobiście wraz wymaganymi dokumentami w tej szkole, która  teraz jest szkołą pierwszego wyboru. 

  1. Złożyć wniosek – dotyczy kandydatów, którzy ...
Opublikowano: 18.05.2021

Wewnętrzne procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021 r. w Zespole Szkół Mechanicznych w Kielcach.

Opublikowano: 18.12.2020

Wewnętrzne procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 r. w Zespole Szkół Mechanicznych w Kielcach.

 

Opublikowano: 19.10.2020

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 października 2020 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam co następuje:

§1

W przypadku znalezienia się miasta gminy Kielce w obszarze czerwonym, w Zespole Szkół Mechanicznych w Kielcach zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, za wyjątkiem zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i staży uczniowskich, które realizowane są w ...

Opublikowano: 02.09.2020

Zasady udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna".

Opublikowano: 31.08.2020

§ 1

Ogólne zasady organizacji pracy

 

1.      Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach od dnia 1 września 2020r. funkcjonuje
z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia
i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

2.      Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w szkole odpowiada dyrektor szkoły.

3.      Ograniczone zostaje przebywanie w placówce ...

Opublikowano: 22.05.2020

I.    Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzeniu egzaminu

1 - Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2 – Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3 - Zdający może wejść na teren szkoły z rodzicem/prawnym opiekunem tylko w sytuacji, kiedy wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4 - Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

-    zdający,

...

Znajdź nas

Facebook ZSM KielceBIP ZSM KielceKontakt ZSM Kielce